Monday, February 9, 2009

Materi Liqo_Dinnul Islam

Tulisan ini hasil ide dari jeng tantri yang mengusulkan share materi Liqo. Setelah dipikir - pikir kayaknya ide bagus juga walaupun saya cuma menulis ulang apa yang disampaikan oleh Murobbi. Untuk posting yang pertama tentang materi Liqo ini, saya coba untuk menuliskan kembali materi yang saya dapatkan pada suatu waktu (cieee...) tentang 'Dinnul Islam'. Kalo ada yang kurang boleh tuh menambahkan :)

Assalamu'alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji hanyalah milik ALLAH Tuhan seru sekalian Alam. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammada SAW, karena Beliaulah yang membawa kita dari jaman gelap gulita ke jaman terang benderang penuh hidayah. materi Tarbiyah ini ana dapatkan dari Murobbi , semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menapaki jalan dakwah dan tarbiyah. Amin.

MAKNA DINNUL ISLAM

Islam dari segi bahasa :
Al Islam berasal dari Salima, mengandung huruf sin, mim, La. Dari ketiga huruf tersebut akan trun kata - kata jadian yang akan memiliki titik temu.

1. Kata Pertama : Aslama (menundukkan/menghadapkan wajah)
Al-Qur'an Surah An-Nisa : 125
" Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada ALLAH, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan ALLAH telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan(-Nya)."

2. Kata Kedua : Sallama (menyerahkan diri)
Al-Qur'an Surah An-Nisa : 65
" Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

3. Kata Ketiga : Salaama (kesejahteraan/keselamatan)
Al-Qura'an Surah Al-Annam : 54
" Dan apabila orang - orang yang beriman kepada ayat - ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamun 'alaikum(Selamat sejahtera untuk kamu)", Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barang siapa berbuat kejahatan diantara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

4. Kata Keempat : Silliim (kedamaian)
Al-Qura'an Surah Al-Baqarah : 208
" Wahai orang - orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah - langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu."

5. Kata Ke Lima : Sullam (tangga/tahapan)

Islam dari segi istilah
1. Al-Wahyu Illahi (Wahyu ALLAH)
wahyu yang diturunkan seperti Al-Qur'an
Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 138
"'Sibgah Allah', Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada ALAH? Dan kepada-Nya kami menyembah."

Al-Qur'an Surah Al-Anbiyah : 7
" Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki - laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.

2. Islam Dinnul Agam Anbiyah
Islam agama para nabi
Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 136
" Katakanlah, ' Kami beriman kepada ALLAH dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi - nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda - bedakan seorangpun diantara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya."

Al-Qur'an Surah ali Imran : 84
" Katakanlah (Muhammada), 'Kami beriman Kepada ALLAH dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepa-nya kami berserah diri."

3. Islam Minhajul Hayat
Islam pedoman kehidupan, contoh Al-Qur'an.

4. Hukum ALLAH yang ada dalam Al-Qur'an dan As Sunnah
Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah : 48-50
" Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab - kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan ALLAH dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau ALLAH menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi ALLAH hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba - lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan ALLAH, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan ALLAh kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan ALLAH), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ALLAH berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa - dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang - orang yang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) ALLAH bagi orang - orang yang meyakini (agamanya)?".

5. Asirotul Mustaqim (jalan yang lurus)
Al-Qur'an Surah Al-An'am : 153
" Dan Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan - jalan (yang lain) yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan-nya. demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

6. Sallamatul Dunia wal Akhirat
Al-Qur'an Surah Al - Qasas : 77
" Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan ALLAH kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana ALLAH telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu bernuat kerusakan di bumi. Sungguh, ALLAH tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."


Islam Menurut Definisi
1. dinnul Haq (Agama yang benar)
2. Dinullah (Agama ALLAH)
Al-Qur'an Surah Ali Imran : 9
" Sesungguhnya agama yang disisi ALLAH ialah Islam. Tidaklah berselisih orang - orang yang diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat - ayat ALLAH, maka sungguh, ALLAH sangat cepat perhitungan-Nya."

3. Dinnul Islam
Pertudukkan kita kepada Islam sebagai seorang muslim kepada ALLAH dan Rasul-Nya.


Afwan, jika terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT.

Insha Allah nanti sharing materi selanjutnya. :)

Share

1 komentar:

insidewinme said...

Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kelompok ini perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu

Ikuuuut yuuuuks ........